Torsdag 19.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 14.juli 2003


Desse møtte: Randi Husevåg, Jofrid M. Endal, Øyvind Fagerlid, Ingar Tenden og Inger Johanne Heikkinen
Kirsten Lillebø møtte i sak 33.

Sak 33/2003 Datakurs hausten 2003
Status per i dag: 12 skriftleg påmelde på edb grunnkurs, 6 på bilderedigering. I tillegg har fleire meldt seg på telefon. Slik det ser ut, kan vi rekne med å fylle fire grunnkurs og to bildekurs (med fem deltakarar per kurs).
Kirsten bestiller 20 instruksjonshefter til bruk på grunnkurset.
Øyvind forhøyrer seg om vi kan søkje om vaksenopplæringsmidlar.

Sak 34/2003 Status rekneskap
Omlag kr 45.000 på bok. Vi må skrive til Bygdeutviklingsprogrammet og Vågsøy Kommune for å få utbetalt dei tildelte midlane for 2003.

Sak 35/2003 Kommunevalet 2003
Bryggjalista ønskjer stand i bygdekontoret ein laurdag i september. Styret vil opne for at dei og andre politiske parti kan nytte bygdekontoret til slik aktivitet.

Sak 36/2003 Bygdekontoret - Innbuforsikring
Datautstyr og anna inventar må forsikrast. Randi innhenter prisar frå 2-3 ulike forsikringsselskap.


Neste møte
Mandag 18. august kl 20.00


Referent: Inger Johanne Heikkinen

Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind