Torsdag 19.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 29.april 2003

Desse møtte: Kristian Nave, Randi Husevåg, Jofrid M. Endal, Vivian Sollid, Ingar Tenden og Inger Johanne Heikkinen
Arve Aalen møtte i sakene 3, 6 og 18

GJENNOMGANG AV REFERAT FRÅ SISTE MØTE

Sak 3/2003 Innkjøp av datautstyr
Arve har bestilt 3 ferdigbygde PC’er til kr 4.695,- pr stk. Vi bestemde oss for ferdigbygde då dette gjev oss 3 års garanti, i motsetning til kun 1 år dersom ein byggjer sjølve. I tillegg er det bestilt 2 stk nettverkskort, 1 stk ISDN-kort, 1 stk HUB/switch, 1 stk cd-brenner og diverse nettverkskabel. Vi vart i tillegg einige om å bestille cd-rom’er til dei to eldste PC’ane. Frakt kjem i tillegg, kr 6-700,-.
Arve vil bygge nettverket for oss.

Digitalt kamera
Vivian skal samordne val/kjøp av kamera med Øyvind.

Sak 4/2003 Straum og utstyr på kjøkkenet
Ein 16 amper kurs er installert i kjøkkenet (til komfyren).
Mikrobølgeomn og hybelkomfyr er kjøpt. Det same er vannkokar og kaffikanne.

Sak 6/2003 Breiband
Arve orienterte frå breibandmøtet i Kjølsdalen. Dei sju kommunane i Nordfjord går saman i Nordfjordnett for breiband, videokonferansar etc. I første omgang er dette meint som ein ”motorveg” mellom dei kommunale skulane. Her bør bedrifter og andre vere med frå start for å få bygd ut sentralane. Det verkar som privat utbygging er tungt å få til. Avgjerdsle for vegen vidare skal takast i mai 2003.
Det som er viktig for oss vidare er å passe på at skular/andre off. instansar og bedrifter ikkje ”går solo”, men at vi får eit tilbod til heile lokalsamfunnet dersom det først skjer ei utbygging i telefonsentralane i området.

Sak 9/2003 Lokalet
Jofrid har laga to skilt til å sette i vindauga inne, ”Bygdekontoret” og ”Bygdekaféen”.

NYE SAKER

Sak14/2003 Økonomioversikt
Beholdning per 28.04.03: kr 66.000,-. Dette før innkjøp av datautstyr.

Sak 15/2003 Vernelaget for Maurstad gamle bru
Styret i Bryggja utviklingslag er positive til at vernelaget vert lagt under BU, men meiner at dette er ei sak for neste årsmøte, ikkje berre for styret.

Sak 16/2003 Møte om kafédrift 10.04.03
Til stades: Kristian, Randi og Ingar. Dessutan: Karin Vambeseth (YNB), Rigmor Navekvien og Harald Maurstad.
Det er til tider tungt å få folk til drive kaféen, og det er stort sett dei same som går igjen på kafékalendaren. Lag som enno ikkje har stått for kafédrift vert kontakta av Inger Johanne i løpet av sommaren.
Uendra leigepris, kr 200 per laurdag, kr 50 fredag kveld.
Ingar er heretter kontaktperson for kaféen og har nøkkelen til lokalet.

Sak 17/2003 4H kafédrift 4. og 5. april 2003
Overskotet skal gå til en 4H-klubb i Ghana. BU bidreg til prosjektet med gratis husleige, dvs. kr 250,-.

Sak 18/2003 Vårslepp 2003
Arve diskuterer dato (24. eller 31. mai?) og gjennomføring av arrangementet med Olav Gjesdal og melder tilbake det dei vert einige om. På Vårslepp-dagen skal utviklingslaget sjølv stå for kafédrift og publikumsopplysning om laget.

Sak 19/2003 Boss
Hittil har boss etter bruk av lokalet vorte frakta heim og lagt i private boss-stativ. Kristian undersøker med Tunold om vi kan få lov til å bruke stativet bak bygget.

Sak 20/2003 Neste møte
Dei to neste møtene blei sett til
12.05. kl 20.00 og
10.06. kl 20.00

Referent
Inger Johanne Heikkinen


Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind