Onsdag 26.februar 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Årsmøtereferat 2003


Årsmøtet vart helde på Bygdekontoret den 24.februar.

Det var 11 frammøtte.

Sak 1.
Kristian Nave opna møtet for leiaren som ikkje var til stades.

Sak 2. Konstituering
Ordstyrar Randi Husevåg
Referent Kristian Nave
To til å skrive under møteboka: Inger Johanne Heikkinen og Agnar Fagerlid

Sak 3. Innkalling og sakliste
Dei vart einstemmig vedtekne.

Sak 4. Endring av vedtektene
Det vart einstemmig vedteke å føye til eit nytt punkt nr. 8 i § 5. ”Val av 3 varamedlemmer i nummerorden til styret. Funksjonstid 1 år”. Dei 4 siste punkta vil rykke opp til nr. 9, 10, 11 og 12.

Sak 5. Årsmelding
Denne vart delt ut til alle møtedeltakarane. Kristian Nave presenterte meldinga. Reiel Fagerlid kommenterte positivt om Søholmen.
Vivian Sollid kommenterte at det mangla oversikt over kven som sat i styret i meldinga.
Årsmeldinga vart einstemmig vedteken.

Sak 6. Rekneskapet
Det er ikkje blitt revidert av vald revisor. Randi Husevåg gjekk kort gjennom tala. Rekneskapet vart einstemmig vedteke.

Sak 7. Val av leiar
Det vart vedteke å utsette dette til etter at styret var blitt vald.

Sak 8. Val av styre med vara, revisorar og valnemnd.
Styremedlemmer valde for 2 år:
Randi Husevåg, Ingar Tenden og Jofrid Endal.
Eit styremedlem vald for 1 år: Øyvind Fagerlid
1. vara: Vivian Sollid
2. vara: Inger Johanne Heikkinen
3. vara: Katho Nave Giil

Revisorar:
for 2 år: Kirsten Lillebø
for 1 år: Olav Gjesdal

Valnemnd:
Olav Gjesdal vart vald som ny medlem i valnemnda.
Frå før er Peder Ole Maurstad og Dagny Nave Giil.

Sak 7.
Leiar: Randi vart foreslege. Ho har mange verv og ynskjer ikkje å ta det på seg. Kristian har lite lyst og kan ikkje fungere i sommarmånadane. Møtet vart samde om at Kristian Nave vert vald, med det atterhald at han ikkje vil fungere i sommarmånadane.


Kristian Nave -ref./ sign.
Agnar Fagerlid -sign.
Inger Johanne Heikkinen- sign.
Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste, Haustfesten i oktober til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
1. feb - 31. jul
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
1. mar
Årsmøte i skyttarlaget, frist for saker seinast 26.feb
Bryggja Skyttarlag
4. mar
innkalling til 17-mai komitèen for 2020, vedlagt liste
26. mar
Årsmøte i Bryggja Utviklingslag, frist saker 5.mars
29. mar
KOR-KAFE i Bryggja Kulturhus
Vestavind
19. apr
Ettermiddag konsert med YNB og gjestekorps Gursken Brass
Ytre Nordfjord Brass
17. mai
Årets 17-mai komitè
4. okt
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening