Fredag 20.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Årsmøtereferat 2002


Årsmøtet vart halde i Nye Bygdatun den 2.april.
Dagny Nave Giil åpna møtet.

Det var 9 frammøtte.

Frank Hessevik vart valgt som referent og Dagny Nave Giil til å leie årsmøtet.

Til å skrive under årsmøteprotokollen vart Randi Husevåg og Bente Sollid valgt.

Årsmelding:
Frank las opp årsmeldinga og det var ingen merknader – godkjent.

Rekneskap:
Monica las opp rekneskapet og det var ingen merknader – godkjent.

Endringer av vedtekter:
Styret la fram forslag til at §3 i vedtektene skal endrast frå: "Styret bør ha 5 styremedlemmar og 5 personlege varamedlemmar"
til: "Styret skal ha 5 styremedlemmar og 3 varamedlemmer."

Valg:
Jonas Rimstad la fram forslag fra valgnemnda
Leiar: Monica Totland for 1 år
Styremedlem Olav Gjesdal for 2 år
Styremedlem Kristian Nave for 2 år
Styremedlem Frank Hessevik, ikkje på valg
Styremedlem Vivian Sollid, ikkje på valg

Vara:
1) Randi Husevåg
2) Øystein Hessevik
3) Arve Aalen

Valgnemnd:
Jonas Rimstad
Peder Ole Maurstad
Dagny Nave Giil

Valget vart godkjent uten merknader.


Frank Hessevik - ref./sign.
Randi Husevåg-sign.
Bente Sollid-sign.
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind