Torsdag 19.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Årsmøtereferat 26. februar 2006


Årsmøte i Dagsenteret ved Bryggja omsorgssenter 23. februar 2006 kl 20.00.
Det var 15 frammøtte.

Sak 1 Årsmøteopning av leiar
Randi Husevåg ønskte alle velkomne til årsmøte.

Sak 2 Konstituering
Samrøystes valde:
Ordstyrar: Randi Husevåg
Referent: Inger Johanne Heikkinen
To til å skrive under årsmøtereferatet: Reiel Fagerlid og Kristin Maurstad

Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste godkjende.

Sak 4 Årsmelding
Inger Johanne Heikkinen las opp årsmeldinga, som var delt ut til alle frammøtte. Godkjend, med merknad om 129 medlemar.

Sak 5 Årsrekneskap
Årsrekneskapen var delt ut til alle frammøtte. Ragna Maurstad las opp samlepostane i rekneskapen og revisjonsberetninga. Rekneskapen vart samrøystes godkjend. Merknad frå Reiel Fagerlid om at utviklingslaget bør vurdere å søkje om kommunale næringslivsmidlar til drift ettersom laget ikkje lenger får kommunale tilskot gjennom deltaking i Bygdeutviklingsprogrammet.

Sak 6 Val av leiar
Leiar for 1 år: Inger Johanne Heikkinen, vald ved akklamasjon.

Sak 7 Val av styre
To styremedlemar for 2 år: Randi Husevåg og Martin Kåre Waag, valde ved akklamasjon.

Sak 8 Val av 3 varamedlemar i nummerorden
Tre varamedlemar valde for 1 år:
1. vara Gerd Endestad
2. vara Alfred Solibakke
3. vara Eivind Giil

Sak 9 Val av nytt medlem til valnemnd
Vald for 3 år: Kristin Maurstad. Olav Gjesdal går ut av nemnda.

Sak 10 Val av ny revisor
Gjenvald for 2 år: Olav Gjesdal

Sak 11 Fastsetting av medlemskontingent
Samrøystes vedtak: Medlemskontingenten endrast ikkje.

Sak 12 Endring av vedtektene, §4
Samrøystes vedtak for styret si innstilling.


Reiel Fagerlid .sign
Kristin Maurstad . sign.
Inger Johanne Heikkinen . referent/sign.
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind