Fredag 28.februar 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Årsmøtereferat 28. mars 2007


Årsmøte i Dagsenteret ved Bryggja omsorgssenter 28. mars 2007 kl 20.00.
Det var 14 frammøtte.

Sak 1 Årsmøteopning av leiar
Inger Johanne Heikkinen ønskte alle velkomne til årsmøte.

Sak 2 Konstituering
Samrøystes valde:
Ordstyrar: Inger Johanne Heikkinen.
Referent: Martin K Waag
To til å skrive under årsmøtereferatet: Børje Heikkinen og Viviann Midtbø

Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste godkjende.

Sak 4 Årsmelding
Martin K Waag las opp årsmeldinga, som var delt ut til alle frammøtte. Samrøystes godkjend.

Sak 5 Årsrekneskap
Årsrekneskapen var delt ut til alle frammøtte. Randi Husevåg las opp samlepostane i rekneskapen og revisjonsmeldinga. Rekneskapen vart samrøystes godkjend.

Sak 6 Val av leiar
Leiar for 1 år : Kristin Maurstad, vald ved akklamasjon.

Sak 7 Val av styre
To styremedlemar for 2 år Jetmund Nyvang og Olav Gjesdal, valde ved akklamasjon.

Sak 8 Val av 3 varamedlemar i nummerorden
Tre varamedlemar valde for 1 år:
1. vara: Anita Endestad
2. vara: Kitt Brobakke Rajeswaran
3. vara: Rune Hole.

Sak 9 Val av nye medlemer til valnemnd
Monica Roset (2år) , Cecilie Kvernevik (3år). (Jonas Rimstad – ikkje på val.)

Sak 10 Val av nye revisorar
Olav Gjesdal går ut etter 1 år, fordi han er vald inn i styret.
Nye revisorar: Linda Kassen (2år). Torill Heggedal (1 år.)

Sak 11 Fastsetting av medlemskontingent
Samrøystes vedtak: Medlemskontingenten vert ikkje endra.

Sak 12 Innkomne saker:
Vernelaget for Maurstad Gamle Bru søkjer om at BU skal ta over framtidig tilsyn med brua.

BU sitt framlegg til vedtak:
”Søknaden frå Vernelaget for Maurstad Gamle Bru vert ikkje imøtekomen”

VEDTAK: Som framlegget. Samrøystes.

Martin K Waag, (ref.)
sign.


Børje Heikkinen
sign.


Viviann Midtbø
sign.
Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste, Haustfesten i oktober til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
1. feb - 31. jul
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
1. mar
Årsmøte i skyttarlaget, frist for saker seinast 26.feb
Bryggja Skyttarlag
4. mar
innkalling til 17-mai komitèen for 2020, vedlagt liste
22. mar
Musikkbasar for Bryggja Skulekorps med gjestekorps Holvik Skulekorps
Bryggja Skulekorps
26. mar
Årsmøte i Bryggja Utviklingslag, frist saker 5.mars
29. mar
KOR-KAFE i Bryggja Kulturhus
Vestavind
19. apr
Ettermiddag konsert med YNB og gjestekorps Gursken Brass
Ytre Nordfjord Brass
17. mai
Årets 17-mai komitè
4. okt
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening