Onsdag 26.februar 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Årsmøte i Dagsenteret ved Bryggja Omsorgssenter 4. mars 2008 kl 20.00.


Det var 15 frammøtte.

Sak 1
Årsmøteopning av leiar
Kristin Maurstad ønskte alle velkomne til årsmøte.

Sak 2
Konstituering
Samrøystes valde:
Ordstyrar: Kristin Maurstad.
Referent: Martin K Waag
To til å skrive under årsmøtereferatet: Klaus Midtbø og Oddfrid Vereide

Sak 3
Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste godkjende.

Sak 4
Årsmelding
Martin K Waag las opp årsmeldinga, som var delt ut til alle frammøtte. Samrøystes godkjend.

Sak 5
Årsrekneskap
Årsrekneskapen var delt ut til alle frammøtte. Randi Husevåg las opp samlepostane i rekneskapen og revisjonsmeldinga. Rekneskapen vart samrøystes godkjend.

Sak 6
Val av leiar
Leiar for 1 år : Betty Hessevik, vald ved akklamasjon.

Sak 7
Val av styre
To styremedlemar for 2 år Kristin Maurstad og Anita Endestad, valde ved akklamasjon.

Sak 8
Val av 3 varamedlemar i nummerorden
Tre varamedlemar valde for 1 år:
1. vara: Roger Rimstad
2. vara: Kitt Brobakke Rajeswaran
3. vara: Rune Hole.

Sak 9
Val av nye medlemer til valnemnd
Ny: Kristian Nave (3 år.) (Monica Roset sit vidare i 1 år, og Cecilie Kvernevik i 2år).

Sak 10
Val av ny revisor
Torill Heggedal (2 år.) ( Linda Kassen ikkje på val. Ho sit vidare 1 år.)

Sak 11
Fastsetting av medlemskontingent
Samrøystes vedtak: Medlemskontingenten vert ikkje endra.

Sak 12
Sak frå styret:
BU sitt engasjement om styret i Bryggja Grendahus ynskjer å byggje inne ”holdekket.”

BU sitt framlegg til vedtak:
”Utviklingslaget bør vise interesse dersom Grendahuset er villig til å byggje inne holdekket”

VEDTAK: Som framlegget. Samrøystes.Klaus Midtbø
sign.

Oddfrid Vereide
sign.

Martin K Waag (ref.)
sign.


Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))
Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste, Haustfesten i oktober til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud