Torsdag 19.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 2. februar 2009

på Bryggja omsorgssenter kl 19.00

Desse møtte:
Betty Hessevik
Anita Endestad
Roger Rimstad
Kitt Brobakke Rajeswaran
Kristin Maurstad

Desse hadde meldt fråfall: Olav Gjesdal, Jetmund Nyvang


Referat

Sak 03/09 Årsmøte 2009

Styret foreslo tirsdag 3. mars til årsmøtedag. I ettertid viser det seg at eit anna lag i bygda skal ha årsmøte denne dagen, så etter kontakt med leiar har ein flytta årsmøtet til mandag 9. mars kl. 20.00. Frist for å sende inn saker vert sett til 28. februar. Betty utformar årsmelding. Det vert bestilt kake frå Bakerie. Arbeidet med å få ut giroar for medlemsbetaling må kome i gong raskast mogleg.


Sak 04/09

Viser til at saka vart tatt opp på førre styremøte. Bryggja utviklingslag stiller seg positive til initiativet, og er positive til å kome med økonomisk støtte dersom ein kjem med meir konkrete planar. Endeleg vedtak vert gjort på årsmøtet.


Sak 05/09 Handlingsplan 2009

Styret meiner at desse sakene bør vere ein del av handlingsplanen for Bryggja utviklingslag i 2009:
* Bryggja skule
* Mobildekning i Rimstaddalen
* Samla strategi for bustad- og næringsutvikling på Bryggja
* Søholmen
* Bygdekafeen

Betty Hessevik utformar handlingplan som vert lagt fram for årsmøtet.


Sak 06/09 Eventuelt: Forespørsel om økonomisk støtte til ny komfyr i Grendahuset

Styret kjem med denne innstillinga til årsmøtet:
Bryggja utviklingslag vil løyve kr. 20 000,- til ny komfyr i Grendahuset.


Kristin Maurstad
- referent-
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind