Torsdag 17.oktober 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 25. januar 2010


Referat frå styremøte, mandag 25. januar 10 kl 20.00
Stad: Bryggja omsorgssenter

Desse møtte:
Betty Hessevik, Anita Endestad og Roger Rimstad

Desse hadde meldt fråfall:
Kristin Maurstad, Arne Husevåg

Desse kunne ikkje møte:
Iselin Endal Jepsen, Monika Roseth Fagerlid, og Kristen Heggedal (vararepr.)

Sak 01/10 Mobildekning i Rimstaddalen
Orienteringssak. Telenor har kalkulert prosjektet til ca kr 400 000,-. Etter søknad på fylkeskommunale midlar ved hjelp av Måløy Vekst v/ Kristn Maurstad har ein skaffa kr. 200 000,-. Kommunen må dekke inn det resterande. Dette vil bli teke opp i formannsakp og kommunestyre i fyrste del av februar. Leiar i utviklingslaget har bede rådmannen om å ta initiativ til eit møte med telenor for ei drøfting om prosektet med tanke på om ein lokalt kan bidra med noko for å få prosjektet i hamn.

Sak 02/10 Søholmen
Vegen til Søholmen er opprusta for kr. 90 000,-. Dette er gjort i samråd med fylkesmannen då deler av midlane skulle gå til skilting. Det er søkt om nye midlar til skilting og skjøtsel i 2010.
Heller ikkje i fjor lukkast det å ferdigstille toalettbygget. Det vert teke nytt initiativ med det første for å komme i mål med dette.

Sak 03/10 Lys langs skogsvegen frå Naveosen til Lefdalsvatnet.
Kristin Maurstad, som sa seg villig til å vere ansvarleg for denne saka i utviklingslaget, har ikkje hatt tid til å prioritre saka.
Dersom det er mulig å få gjennomføre dette anlegget, bør ein be Vågsøy kommune om å stå som byggherre slik ein kan få refundert momsen.
Leiar tek kontakt med initiativtakar Arne Maurstad.

Sak 04/10 Bygdekafeen.
Framtid drift av bygdekafeen vert sett opp som årsmøtesak med bakgrunn i endra interesse frå lag om å ta ansvar for drifta.

Sak 05/10 Utstyr
Utviklingslaget eig eit databord og ei datamaskin som er lagra på omsorgssenteret og som ikkje er i bruk. Datamaskina vert levert om elektronisk avfall. Databordet vert også lever som avfall dersom ein ikkje lukkast å finne nokon som kan ha nytte av det.

Sak 06/10 Årsmøte 2010.
Rekneskapen: Anita har ansvar for å få denne revidert i god tid før årsmøtet.
Årsmelding: Ansvarleg Betty.
Valnemnda: Betty tek kontakt med medlemmane.
Dato: tirsdag 9. mars kl. 20.00 på omsorgssenteret.

Sak 07/10 Evalueringsrapport av bygdeutviklingsprogrammet.
Rapporten vert lagt fram på årsmøtet.

Sak 08/10 Div. Spørsmål til utviklingslaget
· Rydding av sti rundt Lefdalsvatnet: dette kan vere ein aktuell aktivitet i vår / sommar.
· Skogrydding / utsiktsrydding, skilting, plan for Bryggja sentrum: dette er omfattande prosekt som styret har arbeidd med tidlegare år og som ikkje vert prioritert på noverande tidspunkt.


Betty Hessevik
Ref.
Invitasjon til frivillige lag og org. i Stad kommune. Innbyggjartreff 26.okt på Nordfjordeid
Trekningsliste frå sanitetsbasaren. Takk for all støtte og hjelp!
Bryggja Sanitetsforening
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
20. okt
Bryggja Sanitetsforening er med som bøsseberarar i årets TV-asksjon
Bryggja Sanitetsforening
20. okt
HAUSTFEST FOR HEI OG HÅ 4 H, dørene opner kl 15.15.
Hei og Hå 4H
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind