Torsdag 19.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Årsmøtereferat 9.mars 2010


Stad: Bryggja omsorgsenter 9. mars 2010 kl. 20.00

Leiar ønskte velkomen til årsmøtet.

Sak A. KONSTITUERING
1 : Godkjenning av innkalling og sakliste: Samrøystes vedteke
2 : Val av møteleiar og referent. Møteleiar Betty Hessevik. Sekretær Roger Rimstad. Samrøystes vedteke.
3 : Val av to personar til å underteikne møteboka. Bjørn Holvik og Rigmor Navekvien. Samrøystes vedteke.


Sak B. ÅRSMELDING
Leiar las opp årsmeldinga for 2009.
Årsmeldinga vart samrøystes godkjent.


Sak C. REKNESKAP
Kasserar Anita Endestad gjorde greie for økonomien i 2009, og las opp revisjonsmeldinga. Rekneskapen vart samrøystes godkjent.

Sak D. INNKOMNE FRAMLEGG
1 : Vidare drift av bygdakafeen.
Det blei diskutert at drifta av kafeen trengde betre korrigering på kven som skal ansvaret for kvar enkelt laurdag. Pensjonistlaget har teke stor del i denne korrigeringa, men vil ikkje ta på seg dette ansvaret åleine. Årsmøtet bestemte at bydgeutviklingslaget oppnevner ein representant som ilag med pensjonistlaget har ansvar for korrigering av drifta.

Samrøystes vedteke.


Sak E. HANDLINGSPLAN FOR 2009

· Mobildekning i Rimstadalen
· Samla strategi for bustad- og næringsutvikling på Bryggja. ”Bryggja 20xx”.
· Søholmen
· Bygdekafeen
· Vidare drift av www.bryggja.no
· Lysløype på skogsbilvegen til Maurstad

Samrøystes vedteke.

Sak F. FASTSETJING AV MEDLEMSKONTINGENT
Framlegg frå styret: Medlemskontingenten vert uendra. Kr. 150 for husstandar, kr 500 for bedrifter og kr. 400 for lag /organisasjonar.

Samrøystes vedteke.

Sak G. VAL
1 : Val av leiar for eit år: Arne Husevåg.

2 : Val av 2 styremedlemmar for 2 år: Annette Wiederstrøm og Jan Svein Hammer
Val av eitt styremedlem for eitt år: Ingvild Nave

Styret konstituerar seg sjølv og vel nestleiar, kasserar og sekretær.

3 : Val av 3 varamedlemer i nummerorden:
1. vara: Betty Hessevik.
2. vara: Monica Roset Fagerlid.
3. vara: Kristen Henning Heggedal.

4 : Val av 1 nytt medlem i valnemnda for 3 år: Kristin Maurstad

5 : Val av 1 revisor for 2 år: Torill Heggedal

Alle samrøystes valde ved akklamasjon.

Leiar takka for tilliten og avslutta årsmøtet.


Roger Rimstad
- sekretær-Bjørn Holvik Sign.

Rigmor Navekvien Sign.


Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind