Onsdag 26.februar 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Årsmøtereferat 29.mars 2011


Sted: Bryggja omsorgsenter 29. mars 2011 kl. 20.00


Sak 1. ÅPNING/KONSTITUERING
1. Nestleder Jan Svein Hammer ønsket velkommen til årsmøtet.
2. Valg av møteleder og referent. Møteleder Jan Svein Hammer. Sekretær Anette Wiederstrøm. Enstemmig vedtatt.
3. Valg av to personer til å undertegne møteboken. Betty Hessevik og Astor Henriksen. Enstemmig vedtatt

Sak 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Enstemmig vedtatt

Sak 3. ÅRSBERETNING

Nestleder leste opp årsberetningen for 2010 .
Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

Sak 4. REGNSKAP
Kasserer Anette Wiederstrøm gjorde greie for økonomien i 2010, og leste opp revisjonsmeldingen. Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Sak 5. INNKOMNE FORSLAG
1. Forandre kontingenten fra kr 150,- til kr 200,- eller 250,-.
Årsmøtet mente at en økning av kontingenten kunne føre til frafall av medlemmer og vedtok å beholde dagens kontingent. Enstemmig vedtatt .
2. Flytte bygdekafeen fra lørdager til søndager.
Det ble påpekt at bygdekafeen drives på frivillig basis og at det vil bli vanskelig å få folk til å drive på søndager. I tillegg kan man forvente at arrangementer i grendahuset om søndagene ville føre til svikt i besøket på bygdekafeen. Årsmøtet bestemte at bygdekafeen ikke skulle flyttes. Enstemmig vedtatt.
3. Bygge gapahuk ved Lefdalsvatnet.
Årsmøtet besluttet at det skulle jobbes videre med tiltaket. Enstemmig vedtatt.

Sak 6. DEBATT

1. Totland kirke er 100 år i 2012. Det ble oppmoda om at folk må engasjere seg og bry seg om gravplassen/kirken slik at vi unngår sentralisering.
2. Ballbinge på skoleplassen: Det ble orientert om at ballbingen er fullfinansiert, at arbeidet går fremover og at ballbingen er forventet ferdigstilt innen kort tid.
3. Søholmen:
• Hærverk er et tilbakevendende problem som har vist seg vanskelig å få bukt med.
• Parkering skal skje på den nye parkeringsplassen, det er ikke tillatt å kjøre ned til Søholmen eller parkere ved husene.
• Midler til skilting på parkeringsplassen/Søholmen og midler til oppføring av gjerde/utvidelse av veien er innvilget. Dette må følges opp.
• Slåing/rydding av området og veien tas opp til drøfting i Søholmengruppen og man bør vurdere om det bør bevilges mer midler til dette.

Sak 7. HANDLINGSPLAN FOR 2011/2012

• Mobildekning i Rimstadalen
• ”Bryggja 20xx”
• Søholmen
• Bygdekafeen
• Videre drift av www.bryggja.no
• Lefdalsvatnet
Enstemmig vedtatt

Sak 8. VALG

1. Valg av leder for et år: Arne Husevåg.
2. Valg av 2 styremedlemmer for 2 år: Roger Rimstad og Torill Holvik. Roger Rimstad tok gjenvalg for i 1 år og vil dermed stå på valg ved neste årsmøte.
Styret konstituerer seg selv og velger nestleder, kasserer og sekretær
3. Valg av 3 varamedlemmer for 1 år i nummerorden:
1. vara: Betty Hessevik.
2. vara: Monica Roset Fagerlid.
3. vara: Kristen Henning Heggedal.
4. Valg av 1 nytt medlem i valgkomiteen for 3 år: Astor Henriksen
5. Valg av 1 revisor for 2 år: Linda Kassen

Alle enstemmig valgt ved akklamasjon.

Møteleder avsluttet årsmøtet.


Anette Wiederstrøm
- sekretær-Betty Hessevik Sign.

Astor Henriksen Sign.

Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste, Haustfesten i oktober til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
1. feb - 31. jul
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
1. mar
Årsmøte i skyttarlaget, frist for saker seinast 26.feb
Bryggja Skyttarlag
4. mar
innkalling til 17-mai komitèen for 2020, vedlagt liste
26. mar
Årsmøte i Bryggja Utviklingslag, frist saker 5.mars
29. mar
KOR-KAFE i Bryggja Kulturhus
Vestavind
19. apr
Ettermiddag konsert med YNB og gjestekorps Gursken Brass
Ytre Nordfjord Brass
17. mai
Årets 17-mai komitè
4. okt
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening