Torsdag 19.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 26. september 2011

Tilstades:
Arne Husevåg, Torill Holvik, Jan Svein Hammer og Anette Wiederstrøm.
Roger Rimstad hadde ikkje høve til å møte.


Sak I: Prosjekt Bryggja 20xx.
Tilstades frå prosjektgruppa Bryggja 20xx var Arve Aalen i tillegg til styret i utviklingslaget.

Vågsøy kommune arbeider med rullering av kommuneplan. Kommunen ynskjer i fyrste omgong innspel til kommuneplanens sosiale del.

Prosjektgruppa ser at Bryggja fyrst og fremst har eit stort utviklingspotensiale som eit bu- og oppvekstområde. Dette med bakgrunn i at Bryggja ligg i pendlaravstand til ei rekkje arbeidssenter rundt om, og allereie innehar dei funksjonane som trengst for eit godt bu- og oppvekstområde.

Utviklingslaget vil freiste å utforme eit innspel der ein legg vekt på vidareutvikling av Bryggja til eit godt bu- og oppvekstområde.


Sak II: Invitasjon til erfaringskonferanse.
Utviklingslaget ser at konferansen kan vere nyttig for arbeideti utviklingslaget, men diverre har ikkje nokon av medlemmane i utviklingslaget høve til å reise denne gongen.


Sak III: Førespurnad om lysløype rundt Lefdalsvatnet.
Utviklingslaget har fått inn ein førespurnad frå hytteeigar om utviklingslaget kan engasjere seg i høve lysløypeanlegg rundt Lefdalsvatnet. Bygda har i dag allereie eit lysløypeanlegg med blant anna kostnader knytt til drift og vedlikehald. Utviklingslaget ser med føreliggande opplysningar det som vanskeleg å skulle fronte eit nytt lysløypeanlegg.


Sak IV: Førespurnad om utviklingslaget kan utføre dugnad/organisere dugnad til rydding av turløype.
Utviklingslaget har ikkje kapasitet til å utføre dugnad/organisere dugnad rundt rydding av turløyper. Lokale grunneigarar, utmarkslag og turlag pleier å stå for organisering av slike dugnadar. Det er truleg høve for desse til å søkje kommunen eller foreiningar om økonomisk støtte.


Skrivar, Jan Svein Hammer
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind