Onsdag 16.januar 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Info arrangement

Ope folkemøte stadsutvikling Bryggja i Stad kommune

Tid: Torsdag 25. oktober kl. 18:00
Stad: Bryggja Grendahus
Arrangør: Stad 2020

.
Meir info i plakaten (pdf)


Ta del i utvikling av bygda di!
Stad skal vere eit attraktivt bu- og arbeidsområde med gode, livskraftige stadar for folk å bu. Vi ønsker å byggje levande og berekraftige stadar i heile
kommunen. - No treng vi ditt engasjement og dine innspel for å leggje ein god plan for arbeidet.
I oktober startar vi “jakta på folkeviljen” og i samarbeid med ditt bygdelag inviterer vi til ope folkemøte for å få dine synspunkt og tankar om framtida
for di bygd.
Møta er også for dei som bur i kringliggjande bygder!

Vi ønskjer dine svar på:
Kva er viktigaste kvalitetane ved staden?
Kva er dei største utfordringane?
Kva rolle og funksjon kan staden ha i nye Stad kommune?
Korleis utvikle staden vidare?

Bakgrunn for prosjektet:
Fellesnemnda for Stad kommune har vedteke å starte eit
stadsutviklingsprosjekt og eit prosjekt knytt til utarbeiding
av ein reiselivsstrategi.
Kunnskapsgrunnlaget som blir arbeidd fram i samband med
stadsutviklingsprosjektet skal nyttast inn i arbeidet med
reiselivsstrategien og i vidare arbeid med utvikling av stadane.
Prosessane vil derfor gå parallelt, med felles styrings- og
prosjektgruppe.

Velkomen til møte! - Håper du er med.

SKAL BRYGGJA VERE EIGE SOKN??
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Status pr. 26.oktober. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Opning av "Draumeplassen" ved Lefdalsvatnet
Hei og Hå 4H
Har de leikar, ting til skulekjøkkenet o.l. så tek Bryggja Skule imot
År 2018 er blitt eit år kor vi skriv «ny» historie for bygda vår.
Søknadskjema for elevopptak i Bryggja skule AS, og skjema for samtykkje

 

9. feb
Årsmøte
Bryggja Bygdatun